دهان‌های هیولایی
پیستون را از داخل یک سرنگ بیرون بیاورید. دو سرنگ خود را با یک قطعه کوچک لوله به هم متصل کنید.
1
سرنگ‌ها را به یک چوب بستنی وصل کنید.
2
تصویر یک موجود با یک دهان را بکشید، و بعد آن را به دو قسمت تقسیم کنید- کاری کنید حرف بزند!
3
صورت را برگردانید. انتهای آن را به بدنه سرنگ، و بالای آن را به پیستون متحرک وصل کنید.
4
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.