نی‌های مهندسی
فاصله‌گذارهای صلیبی برای وصل کردن نی‌ها به کار می‌روند- قطعات به خطوط بلندتر تبدیل می‌شوند!
2
طول‌های مختلف را امتحان کنید- زاویه‌های قائمه چطور؟
3
چهار خط، یک مربع می‌سازند...
4
ساختن پنج ‌ضلعی، شش ضلعی، هفت ضلعی و هشت ضلعی هم ممکن است. اضلاع بیشتر = ثبات بیشتر برای ساختن!
5
با بیرون آوردن از قالب، فرم‌های 3بعدی بسازید! با اتصال خطوط عمودی و افقی، لایه‌ جدید اضافه کنید.
6
شهرها در کلاس‌ها، تفکر انتقادی بیشتر، همکاری و حل مسئله.
7
با تشکر!
8
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.