ÁWÓN ÌLÁNÁ ÓÓFÁ-ÓMÍ
Áláfó Álẹ́mọ́lẹ́ lán ló látí sé ásópọ́ áwón óófá-ómì - áwón ábálá ìlá wá dí gígún!
2
Ṣé ìdánwó pẹ́lú ìwón gígún óríṣìrìṣì - átípé kínì nípá ígún ọ́tùn?
3
Áwón ápákán ìlá mẹ́rìn dí ónígún mẹ́rìn…
4
Áwón ìlà ónìgún Márún, Mẹ́fá, Mèjè, átí Mẹ́jọ́ ná ṣééṣé. Áwón ẹ́gbẹ́ dìẹ = ìpìlẹ́ látì kọ́ sì lórí.
5
Ṣédá áwón fọ́ọ́mú óníṣẹ́pó mẹ́tá nípásẹ́ ísúnmọ́ jádè! Sáfìkún áwón áwón ìnàró áwón átẹ́gún.
6
Áwón yárá ìkáwè dí ílú, síṣè ṣìṣìró ìrónú, ìfọ́wọ́sówọ́pọ́, átí ìpìnnú íṣóró.
7
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.