Ẹ́RỌ́ ÁWÓN ÁWÓRÁN
Ìwọ yóó sé áwón éré-íbátán íkínní mẹ́tá, ní ímọ́-ìsẹ̀ átí ẹ́kọ́ ípánú yí, Wá níló Sísọ́sí átí biro.
1
Fá jádé áwón óhùn éló látí éló páálì, tì ókó bá ni ápó kánkán, sé áwón ẹyá árá páálì tìrẹ́.
2
Sé X mẹ́tá átí ásópọ́ mọ́ pẹ́lú áwón ápó-sáré. Áwón áláwẹ́wẹ́ paalì=léfá =ápó-sáré=fulcra.
3
Só ìpárí lẹ́fá pààpó pẹ́lú áwón ápó-sáré, bì wón sé nlọ́ ní ápápọ́.
4
Jẹ́ kí á kọ́ nkán tí ólé sọ́rọ́! Yá áwórán ojú kán sórí páálí kí ó sí gé sí égé méjí látí ẹ́nú.
5
Ṣí óju átí ápó-sáré pádá kí ó mú áwón lẹfá síwájú, pẹ́lú áwón fóómú óólẹ́. ókè átí ísálẹ́ yá lọ́tọ́.
6
Ósọ́rọ́! Kíní ósọ́? Ṣé óní látí sé wáhálá kí ótó lé ṣìsẹ? Kíní óhún mírán tì ólé sé?
7
Jẹ́kí ásé nkán jágbá! Ló páálí látí sé ápẹ́rẹ́ átí látí kọ́ áwón éékán sópọ́ pẹ́lú áwón éékán tí ó pánúpọ́.
8
Ó ní lìlú ẹ́rọ́ éékán tí ólé gbé sóké! Kìní óhún mírán tí ótùn léésé?
9
Yìyá sọ́tọ́ kíó tún ṣé sínú Ẹ́rọ́ pátákí tíárá rẹ́. Éyí ní áwón lẹfá tì ó lọ́ sí ápá ọ́tún átí ápá ósì!
10
Sé ápẹ́ẹ́rẹ́ ásómọ́ nìpá lìló páálì áloku. Éléyí ní ọ́mọ́ká! Kíní óhun tí tíẹ fẹjọ́.
11
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.