ÉNU ÁBÀNÍLẸRU
Ṣí písítìnì Kán. Só áwón Pìsìtìnì Méjí rẹ́ pọ pẹ́lu Ọpọn kúkúrú
1
Lọ awọn Pìsìtìnì sí ọpá ìsẹ́.
2
Yá áwórán óju ẹ́dá pẹ́lú ẹ́nú, kí ógé sí awón égé méjí - jékí ó sọrọ!
3
Fí bó ójú rẹ́. Só ìsálẹ́ sí ípínlè, atí óké sí ápá kán pìsìtìní gbígbè.
4
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.