Panko Fish Tostadas
6 STEPS
Corona Cuisine
Mix Spices with Panko...
1
Spread Panko on baking sheet & toast until golden...
2
Dip fish into flour, then beaten egg, then toasted Panko...
3
Bake until crispy & golden...
4
Serve with a zesty cabbage cilantro slaw & spicy lime yoghurt sauce...
5
Delicious Panko FishTostadas... Enjoy!!!
6