Wá nìló: àgó, Sísọ́sí, ọ́pá fóómú, áwón ọ́pá Ìsẹ́, bátírì, rọ́bá átí ọ́pá óólẹ́.
1
Ná ókún rọ́bá sì áyíká bátírí náa.
2
Só mọ́tó pọ́ sì ópìn kán tí ọ́pá óólẹ́ - Ólé tẹ́ níbí lìlọ́ tábí ní sìsómọ́.
3
Só áwón ọ́pá ìṣẹ̀ sì ágó pẹ́lú áwón fóómú wẹ́wẹ́, átí ááyè dọ́gbádọ́gbá bótíyẹ́ látí dúró.
4
Ló fóómú óólẹ́ látí gbè bátírí átí mọ́tó sì ágó. Níbíkíbí tí wón nlọ́, ríí dájupé ọ́pá óólẹ́ nyiká!
5
Só áwón wáyá sì áwón ópìn tí bátírì lábẹ́ rọ́bạ́ rìrọ́ látí jẹ́kị́ ó lọ́ - wó ọ́gbọ́n
6
Yì ọ́nà tón gbá wígglè pádá, nípá átúnṣè ìdúró ọ́pá óólẹ́ – gbígbọ́n àárín pọ́ jù tìí ęgbę lo.
7
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.